دوین استاندارد و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای نمك‌زدایی


این فعالیت در قالب تفاهم‌نامه همكاری با معاونت نفت و گاز شركت انجام شده است و شامل گرداوری اطلاعات واحدهای نمک‌زدایی داخل و خارج کشور و تعیین شاخص‌های مصرف انرژی، محاسبه میزان مصرف انرژی و مقایسه مصارف واحدهای داخلی با معیارهای تعیین شده، انجام ممیزی انرژی تفصیلی و ارایه راهکار جهت بهبود مصرف انرژی و در نهایت تدوین استاندارد مصرف انرژی در واحدهای نمک‌زدایی جدیدالاحداث ایران می‌باشد. گزارش‌های نهایی پروژه و همچنین استاندارد مربوطه تهیه شده و به تایید كارفرمای اصلی پروژه رسیده است.