طرح جامع ارزیابی پتانسیل‌های نمكزدایی


گروه مپنا با توجه به سابقه اجرای پروژه تولید همزمان آب و برق قشم و همچنین برنامه‌ریزی برای تولید آب در ظرفیت‌های چند صد هزار متر مكعب در روز پروژه " طرح جامع ارزیابی پتانسیل های نمک‌زدایی از آبهای شور و لب شور در كشور با تكیه بر نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان" را به كارفرمایی بخش سرمایه‌گذاری مپنا به مهندسین مشاور موننكو ایران واگذار كرده است. شرح خدمات پروژه شامل چهار فاز اصلی می‌باشد. فاز اول پروژه در مدت دو ماه انجام شده و به پایان رسیده است.در این فاز مطالعات انجام‌شده در بخش‌های کلان و شرکت‌های مجری و مشاور طرح جامع آب کشور مورد بررسی قرار گرفته و تكنولوژی‌های تجاری نمكزدایی آب‌های شور و لب شور و همچنین آمار فعالیت‌های مربوط به آب‌شیرین‌كن به خصوص در كشورهای حاشیه خلیج فارس ارایه شده است. قرارداد فازهای دوم و سوم و چهارم پروژه نیز ابلاغ شده و فعایلت‌های مربوطه در حال انجام است. به صورت خلاصه در فاز دوم پروژه ابتدا وضعیت منابع آب و نیاز آب شیرین در زمان حاضر و آتی برای مناطق مختلف كشور بررسی شده و مناطق بحرانی شناسایی شده و مطالعات تفصیلی مورد نیاز در زمینه‌های برق و آب برای این مناطق انجام خواهد شد. در فاز سوم پروژه سناریوهای مختلف تولید آب شیرین و برق تعیین شده، شاخص‌های ارزیابی فنی و اقتصادی این سناریوها تعیین می‌شوند و سپس سناریوهای مختلف مدلسازی شده و مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار خواهند گرفت. در نهایت فاز چهارم پروژه مربوط به ارایه نقشه راه توسعه فعالیت‌های مپنا در خصوص تولید همزمان آب و برق می‌باشد كه پس از به نتیجه رسیدن فعالیت‌های فاز دوم و سوم آغاز خواهد شد.