اكتشاف تفصیلی توده های معدنی گلالی2


 عنوان پروژه: اكتشاف تفصیلی توده های معدنی گلالی2
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تامین مواد اولیه فولاد صبانور
کارفرمای اصلی: شركت تامین مواد اولیه فولاد صبانور
محل اجرا: استان همدان
شرح خدمات: توده معدنی گلالی از بزرگ ترین توده های معدنی سنگ آهن در استان های همدان می باشد. از نظر تقسیم بندی زونهای زمین شناسی، این محدوده در بخش انتهایی شمال غربی زون سنندج- سیرجان واقع شده اند. كانی سازی آهن در میان سنگهای ولكانیكی و رسوبی سری سنقر با سن پرموتریاس انجام شده است. وظایف اصلی شركت موننكو در این پروژه بررسی و گردآوری تمامی داده های قبلی از این دو محدوده و شناسایی تعیین وضعیت كانسار برای ادامه فعالیت های اكتشافی و استخراجی می باشد. این شناسایی در سطح و عمق صورت می گیرد و تعیین مناطق سولفوره به روش مگنتومتری و IP انجام می پذیرد. در نهایت با پردازش داده ها و تهیه مدل سه بعدی و بلوك عیاری از توده های معدنی، تخمین ذخیره صورت گرفته و رده بندی ذخیره بر اساس كد JORC صورت می گیرد و در نهایت تیپ ماده معدنی معین می گردد.
توضیحات کامل:

هدف اصلی این پروژه عبارتند از:
1- جمع آوری اطلاعات و مدارك موجود، رقومی سازی در محیط GIS و تطبیق مختصاتی مدارك
2- تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:500 و ارائه گزارش مربوطه و تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی و زمین شناسی ساختمانی به همراه ارائه گزارش مربوطه
3- انجام برداشت های ژئوفیزیكی به روشIP  و مگنتومتری و نیز مدل سازی برداشت های مربوطه
4- بررسی زمین شناسی اقتصادی توده های معدنی شامل تعیین هندسه كانسار، بررسی مینرالوگرافی و كانی شناسی، انجام آنالیز های گوناگون (ICP-MS, XRD, XRF,..) و تعیین منشا كانسار
5- انجام فعالیت های اكتشافی زیر سطحی شامل طراحی شبكه اكتشافی/حفاری و تعیین 40 نقطه حفاری، انجام 2000 متر حفاری
6- مدل سازی كانسار و تخمین ذخیره