بررسی و امكان‌سنجی روش‌های جمع‌آوری گازهای متان و ارایه روش منتخب پیشنهادی


كارفرمای این پروژه شركت گاز استان بوشهر می‌باشد. در این پروژه ابتدا روش‌های جمع‌آوری گازها بررسی شده و روش‌های مناسب از نظر فنی انتخاب شدند. سپس مطالعات اقتصادی برای روش‌های منتخب انجام شده و روش منتخب پیشنهادی از نظر فنی- اقتصادی ارایه شده و در پایان مدارك طراحی پایه برای این روش منتخب ارایه شده است. گزارش‌های نهایی برای كارفرما ارسال شده است و جلسه اختتامیه پروژه در تاریخ 29 آبان برگزار شده است.