ایستگاه تست توربین و كمپرسور


برای اولین بار در كشور تولید مدارك طراحی پایه و تفصیلی ایستگاه تست توربین گاز صنعتی تا قدرت 25 مگاوات برای شركت توگا انجام شده و ایستگاه تست در 24 تیر ماه سال 92 با موفقیت مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. همچنین تولید مدارك طراحی پایه و تفصیلی ایستگاه تست كمپرسور با گیربكس هیدرولیكی و الكتروموتور 5/2 مگاواتی انجام شده و مورخ 07/08/1393 به بهره برداری رسید