ساختار و منطق رله های حفاظتی دیجیتال


تالیف: محمد رضائی جگرلوئی، علی محمد رنجبر، رضا فضایی، محمدعلی فرحناکیان
مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
مشخصات نشر: تهران، دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی، 1394
مشخصات ظاهری: 318 ص.: مصور، جدول
شابک: 3-149-208-964-978
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: رله های حفاظتی
موضوع: برق – سیستم – حفاظت
موضوع:نیروگاه های برق - حفاظت
شناسه افزوده: رضائی جگرلوئی، محمد 1366
شناسه افزوده: دانشگاه صنعتی شریف، مؤسسه انتشارات علمی
رده بندی کنگره: 1394، 2س/2861 TK
رده بندی دیویی: 317/631
شماره کتابشناسی ملی: 4038391

دریافت سرفصل های کتاب