بررسی موقعیت‌های زیر ساخت‌های گاز خاورمیانه

بررسی موقعیت‌های زیر ساخت‌های گاز خاورمیانه

عنوان پروژه: بررسی موقعیت‌های زیر ساخت‌های گاز خاورمیانه
تاریخ شروع: 1390
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت مشاور مدیریت Poyry – فرانسه
شرح خدمات:
بررسی عوامل زیر جهت انتخاب 5 كشور از میان كشورهای خاورمیانه
- بررسی اقتصادی
- استراتژی نفت و گاز و انرژی
- محیط كسب و كار
بررسی عوامل زیر جهت انتخاب 2 كشور از 5 كشور فوق
- ثبات سیاسی
- الگوی اقتصادی
- وضعیت توزیع و انتقال گاز طبیعی (وضعیت حاضر و برنامه ریزی شده)
تجزیه و تحلیل تفصیلی از گزینه‌های باقی ‌مانده
- مدل سازی دقیق از تقاضای انرژی و گاز
- تجزیه و تحلیل عرضه، تقاضا، انتقال، توزیع،LNG و ذخیره‌سازی گاز طبیعی
- تجزیه و تحلیل چارچوب‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی

توضیحات کامل:

هدف از این پروژه انتخاب كشورهای مورد اعتماد جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت و توزیع گاز بود كه پالایشگاه LNG نیز بعنوان یك گزینه جهت صادرات گاز مورد بررسی قرار گرفت.
به‌طوركلی این پروژه به دو فاز تقسیم‌بندی شد:
- فاز اول: 5 كشور مورد مطالعه قرار گرفتند كه نهایتاً منجر به انتخاب 2 كشور شد.
- فاز دوم: در این فاز 2 كشور نهائی شده در فاز اول مورد تجزیه و تحلیل دقیق شامل مدل‌سازی تفصیلی عرضه و تقاضای گاز طبیعی از دیدگاه انتقال، توزیع و ذخیره‌سازی قرار گرفتند.