مطالعات اكتشافات آب معدن و نیروگاه ذغال سوز طبس


 عنوان پروژه: مطالعات اكتشافات آب معدن و نیروگاه ذغال سوز طبس
تاریخ شروع: 1380
تاریخ پایان: 1386
کارفرما: سازمان توسعه برق و شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
کارفرمای اصلی: سازمان توسعه برق و شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محل اجرا: طبس
شرح خدمات: در اكتشافات مقدماتی مزینو برای اندازه گیری ارزش حرارتی فقط به همان نتیجه ای كه در آزمایشگاه از طریق پمپ كالریمتر اندازه گیری می نمود اكتفا نموده بودند در صورتیكه ارزش حرارتی كه نیروگاه از آن استفاده می كند می بینیم ارزش حرارتی است كه مقدار آن با اندازه گیری درصد نیتروژن و با استفاده از فرمول و انجام محاسباتی بدست می آید و برای اولین بار در ایران این كار در مزینو انجام شده است
نتایج حاصله از عملیات اكتشافی شامل حفاری و انجام عملیات ژئوفیزیك (چاه پیمایی) و آزمایش تعداد 9000 نمونه و اندازه گیری پارامترهای مختلف از جمله خاكستر، مواد فرار، ارزش حرارتی و غیره نشان داد كه ذغال سنگ مورد نیاز نیروگاه 630 مگاواتی را تامین می نماید.

توضیحات کامل:

اهیمت پروژه:

حوضه های ذغالدار ایران در سه ناحیه شمال و مركز و جنوب واقع شده است كه ذخایری بالغ بر 10 میلیارد تن برآورد شده است. ذخیره ذغال سنگ های حرارتی مشخص نشده است و به غیر از ناحیه مزینو طبس حدود 300 میلیون تن در منطقه بادامو كرمان و حدود 500 میلیون تن در مناطق شمالی كشور از جمله مینودشت ذغال سنگ حرارتی وجود دارد.
با توجه به حرارتی بودن ذغالهای ناحیه مزینو، این ناحیه بعنوان منبع اصلی تأمین كننده سوخت جامد نیروگاه ذغالسوز طبس تحت پوشش مطالعات اكتشافی قرار گرفت.
هدف اصلی این پروژه عبارتند از:
1- شركت در مذاكرات قراردادی با مشاوران و پیمانكاران داخلی و خارجی پروژه1
2-بررسی اسناد و مدارك فنی و قراردادی پیشنهاد دهندگان داخلی و خارجی و ارائه جمع بندی و نتایج گزارشات به كارفرما.
3-نظارت بر انجام كلیه تعهدات شركت تكنوپروم اكسپورت
4- اخذ مجوزات لازم و پیگیری از مراجع ذیربط و شركت در جلسات مربوطه اعم از فنی،حقوقی.
5-تهیه اسناد قرارداد خدمات مهندسی تكمیلی آب در منطقه طبس با پیمانكاران و نظارت عالیه بر اجرای آن.
6-تهیه اسناد مناقصه برای انجام خدمات مهندسی و مطالعاتی زیست محیطی معدن مزینو یك و نیروگاه طبس
7-تهیه اسناد قرارداد حفاری و خدمات مهندسی لازم برای عملیات حفاری مطالعات تكمیلی اكتشافی 8-برآورد آب مورد نیاز در مجموعه معدن و نیروگاه و برای مصرف پیك و متوسط سالیانه
9-جمع آوری و پردازش كلیه اطلاعات مورد نیاز جهت تجهیز معدن و نیروگاه و بررسی توزیع درجه حرارت محیط
10-برآورد هزینه سرمایه گذاری و بهره برداری نحوه انتقال ذغالسنگ از معدن به نیروگاه
11- انجام محاسبات اقتصادی بر پایه اطلاعات فنی و ارائه شده توسط پیمانكاران و محیط زیست برای تعیین قیمت تمام شده هر تن ذغال سنگ
12- تامین  عوامل نظارت بر خدمات اكتشافی پیمانكاران.
13- ارائه برنامه زمانبندی جامع
14- تهیه گزارش نهایی