طرح جامع مانور شبكه فشار متوسط استان یزد


عنوان پروژه: طرح جامع مانور شبكه فشار متوسط استان یزد
تاریخ شروع: 1388
تاریخ پایان: 1389
کارفرما: شركت توزیع نیروی برق استان یزد
کارفرمای اصلی: شركت توزیع نیروی برق استان یزد
محل اجرا: استان یزد
شرح خدمات: تجدید آرایش (بازآرایی شبكه) و جایابی بهینه تجهیزات كلیدزنی و حفاظتی.
توضیحات کامل:
اهمیت پروژه:

انجام طرحهای جامع مانور موجب می‌شود بهینه ترین آرایش شبكه بلحاظ كاهش تلفات و كمینه ‌كردن مدت زمان خاموشیهای ناخواسته كه افزایش فروش انرژی را منجر می‌گردد، بدست آید.
این پروژه برای 11 شهرستان استان یزد انجام شده است.