مطالعه و طراحی جابه‌جایی خط 400 كیلوولت در داخل مخزن سد حوضیان


عنوان پروژه: مطالعه و طراحی جابه‌جایی خط 400 كیلوولت در داخل مخزن سد حوضیان
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت آب منطقه‌‌ای لرستان
کارفرمای اصلی: شركت آب منطقه‌‌ای لرستان
محل اجرا: شهرستان الیگودرز در استان لرستان
شرح خدمات:
- انجام عملیات مسیریابی، تعیین مسیر و عملیات نقشه‌برداری خط انتقال
- تهیه پلان و پروفیل برجگذاری شده
- انجام محاسبات الكتریكی و مكانیكی خط انتقال
- تهیه طرح تفصیلی و مشخصات فنی
- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و انجام تشریفات مناقصه
- بررسی پیشنهادات فنی و مالی شركت‌كنندگان در مناقصه
- تهیه و تنظیم اسناد قرارداد و همكاری با كارفرما جهت عقد قرارداد با پیمانكار
- تطبیق طرح با مشخصات فنی قرارداد
- بازرسی و نظارت بر ساخت تجهیزات

توضیحات کامل:
باتوجه به اینكه خط 400 كیلوولت اراك - شهیدعباسپور در محدوده سد حوضیان قرار دارد، جهت احداث و بهر‌ه‌برداری سد، می‌بایست مسیر خط انتقال در محدوده مذكور جابجا گردد.