نظارت كارگاهی خط 63 كیلوولت داران-دامنه


عنوان پروژه: نظارت كارگاهی خط 63 كیلوولت داران-دامنه
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت برق منطقه‌‌ای اصفهان
کارفرمای اصلی: شركت برق منطقه‌‌ای اصفهان
محل اجرا: داران
شرح خدمات:
شرح خدمات این پروژه‌ نظارت عالیه و كارگاهی بر تمامی مراحل اجرای پروژه اعم از :
- نظارت عالیه
- نظارت كارگاهی
- نظارت بر احداث فونداسیون
- نظارت بر عملیات برجبندی
- نظارت بر عملیات سیمكشی
- تهیه نقشه‌ها و مدارك عین ساخت از پیمانكار
- شركت در جلسه تحویل موقت

توضیحات کامل:
اهمیت قابل توجه عملیات احداث خط 63 كیلوولت داران-دامنه بمنظور انتقال توان الكتریكی از پست 400 كیلوولت داران به پستهای 63 كیلوولت داران و دامنه می‌باشد. طول خط انتقال بطول تقریبی 14 كیلومتر می‌باشد كه از این میزان چهار كیلومتر آن بصورت چهارمداره اجرا خواهد شد. از جمله مزایای این طرح استفاده از حریم موجود خطوط از قبل اجرا شده می‌باشد.