خدمات مهندسی هماهنگی رله های توگا


عنوان پروژه: خدمات مهندسی هماهنگی رله های توگا
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
کارفرمای اصلی: شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
محل اجرا: شهرستان كرج – استان البرز
شرح خدمات:
- جمع بندی و بررسی اطلاعات اولیه فیدرهای 63 ، 20 كیلوولت و شبكه داخلی
- جمع بندی و بررسی اطلاعات سیستم حفاظت فیدرهای 63 ، 20 كیلوولت و شبكه داخلی
- ورود اطلاعات در محیط نرم افزار
- پردازش اطلاعات ،پیاده سازی شبكه داخلی،آنالیز توزیع توان و تعیین سطح اتصال كوتاه در محیط نرم افزار Digsilent ،ETAP، CYME/PSAF و ارائه خروجی ها
- انجام تنظیمات رله‌های حفاظتی (Setting)
- انجام هماهنگی بین رله‌های بالا و پایین دست (Coordination) و ارائه منحنی‌های مربوطه
- تهیه جداول آدرس‌دهی تنظمیات رله‌ها
- تهیه گزارش تنظیم و هماهنگی رله‌های حفاظتی

توضیحات کامل:
باتوجه به اینكه شبكه برق توگا در سطح ولتاژهای مختلف توسط مشاوران و پیمانكاران متفاوت اجرا شده است انجام پروژه هماهنگی بین رله ها ضروری می باشد.