انجام خدمات مهندسی، نظارت كارگاهی و عالیه نصب فیبر نوری بر روی خطوط انتقال كشور


عنوان پروژه: انجام خدمات مهندسی، نظارت كارگاهی و عالیه نصب فیبر نوری بر روی خطوط انتقال كشور
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1395
کارفرما: شركت توسعه مخابراتی آریاسل
شرح خدمات: فاز اول:
خدمات مهندسی
1- بررسی عمومی
2- طراحی مقدماتی، تهیه مشخصات كلی
3- تهیه مشخصات فنی، طراحی¬های اجرائی
4- نظارت بر تحویل سیم OPGW و انجام آزمایش¬های مورد نیاز
5- تهیه مدارك AS-Built

فاز دوم:
نظارت كارگاهی:
1- نظارت كارگاهی بر عملیات و اجرای سیم محافظ OPGW
2- نظارت بر آزمایش¬های راه¬اندازی و شركت در جلسات تحویل موقت و دائم

توضیحات کامل:
با توجه به گسترش روزافزون بستر مخابراتی و بویژه شبكه فیبر نوری در كشور، انجام پروژه های فیبر نوری برای كارفرمایان خارج از وزارت نیرو از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این پروژه نصب فیبر نوری بر روی برخی از خطوط انتقال كشور است تا علاوه بر گسترش بستر فیبر نوری كشور، ایران به یك مسیر مطمعن بین المللی جهت ترانزیت اطلاعات تبدیل گردد.