انجام خدمات مهندسي، نظارت كارگاهي و عاليه نصب كابل ADSS در سراسر كشور بطول تقريبي 150 كيلومتر


عنوان پروژه: انجام خدمات مهندسی، نظارت كارگاهی و عالیه نصب كابل ADSS در سراسر كشور بطول تقریبی 150 كیلومتر
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت توسعه مخابراتی آریاسل
شرح خدمات: مرحله اول: طراحی پایه
- بررسی عمومی شامل شناسایی و بررسی مقدماتی
- مسیریابی و طراحی اولیه مسیرهای اتصال فیبرنوری به مراكز مخابراتی
- برآورد اولیه مقادیر تجهیزات، حجم عملیات اجرایی و هزینه اجرای پروژه

مرحله دوم: طراحی تفصیلی
- انجام مسیریابی بصورت كامل و تعیین مسیرهای بهینه
- انجام عملیات نقشه‌برداری مسیرهای اتصال فیبرنوری به مراكز مخابراتی
- طراحی مسیرهای اتصال فیبرنوری به مراكز مخابراتی
- تهیه مشخصات فنی و طرحهای اجرایی شامل تهیه طرح و نقشه های اجرایی
- برآورد نهایی مقادیر تجهیزات، حجم عملیات اجرایی و هزینه اجرای پروژه
- تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، همكاری با كارفرما در برگزاری مناقصه، انتخاب و عقد قرارداد با پیمانكار/پیمانكاران منتخب

مرحله سوم: نظارت عالیه و كارگاهی
نظارت عالیه
نظارت بر ساخت و بسته‌بندی، بازرسی و ترابری تجهیزات، انطباق طرح با مشخصات قرارداد
نظارت كارگاهی بر عملیات نصب و اجرا
نظارت كارگاهی بر آزمایشها و اظهار نظر در مورد دعاوی احتمالی پیمانكاران

توضیحات کامل:
از آنجائكه اتصال مراكز مخابرات شهری و مصرف كنندگان خانگی و اداری به شبكه فیبر نوری كشور از اهداف شركت های مخابراتی می باشد، در این پروژه با نصب مراكز مخابراتی 30 شهر به شبكه فیبر نوری كشور، شرایط برای گسترش بستر مخابراتی فیبر نوری به داخل شهر های كشور نیز مهیا خواهد شد.