پروژه تهیه مدل سه بعدی سكوهای مناطق چهارگانه شركت نفت فلات قاره ایران


 عنوان پروژه: پروژه تهیه مدل سه بعدی سكوهای مناطق چهارگانه شركت نفت فلات قاره ایران
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1393
کارفرما: شركت نفت فلات قاره ایران
محل اجرا: مناطق عملیاتی چهارگانه نفت فلات قاره (لاوان، سیری، بهره‌گان و خارگ)
شرح خدمات:
- اسكن لیزری و تهیه ابر نقاط تمامی سكوها بوسیله دوربین
- تبدیل ابر نقاط به احجام سه بعدی به وسیله نرم افزار Cyclone
- تبدیل خروجی Cyclone به Microstation جهت استفاده در نرم افزار PDMS 12.1
- تهیه مدل سه بعدی سكوها در نرم افزار PDMS با استفاده از مدل اولیه نرم افزار Cyclone كه شامل موارد ذیل میباشد:
- نمایش جزئیات مربوط به Piping در هر سكو در نرم افزار PDMS 12.1
- تهیه كاتالوگ مربوط به بخش Piping در نرم افزار PDMS 12.1
- نمایش دقیق ادوات مربوط به تجهیزات ثابت و دوار موجود در هر سكو علی الخصوص Pressure Vessel های موجود در سكوها
- نمایش دقیق ادوات و تجهیزات مربوط به Structure & Platform در هر سكو
- تهیه نقشه های دوبعدی ایزومتریك خطوط لوله در نرم افزار AutoCad

توضیحات کامل:

با عنایت به اهمیت بسیار بالای عملكرد صحیح تأسیسات و تجهیزات بكار رفته در انواع سكوهای موجود در خلیج فارس، شركت نفت فلات قاره ایران تصمیم به بازنگری سیستم مدیریت اسناد بازرسی فنی و انجام بازرسی پیشرفته سكوهای فرا ساحلی موجود در خلیج فارس نمود. قسمتی از بازرسی پیشرفته فوق بر اساس تهیه مدل سه بعدی سكوها در نرم افزار  PDMS 12.1 و تهیه نقشه‌های دوبعدی ایزومتریك خطوط لوله با استفاده از تكنولوژی لیزر اسكن می‌باشد كه این مدل سه بعدی و نقشه‌های دوبعدی در شركت موننكو ایران تهیه و برای طی مراحل بعدی بازررسی به كارفرما تحویل میگردد.