خدمات مهندسی و نظارت عالیه نیروگاه ۴۸ مگاواتی سیح‌الخیرات


عنوان پروژه: خدمات مهندسی و نظارت عالیه نیروگاه ۴۸ مگاواتی سیح‌الخیرات
تاریخ شروع: ۱۳۹۱
تاریخ پایان: ۱۳۹۴
کارفرما: رایكو – بخش نیروگاه‌های تولید پراكنده وزارت نیرو عمان
کارفرمای اصلی: وزارت نیروی عمان
محل اجرا: سیح‌الخیرات (۲۲۰ كیلومتری شمال غرب شهر سلاله مركز استان ظفار عمان)

شرح خدمات

- طراحی مفهومی
- طراحی پایه
- تهیه اسناد مناقصه
- همكاری در برگزاری مناقصه و عقد قرارداد با پیمانكار منتخب
- بازبینی طراحی تفصیلی (مدارك تولیدی پیمانكار(ها))
- نظارت بر اجرا و راه‌اندازی

اهميت پروژه
با توجه به طرح جامع پيشرفت اقتصادي كشور عمان مبني بر موقعيت اين كشور تا سال ۲۰۲۵ در بين كشورهاي عربي به عنوان يك مركز اقتصادي، در حال حاضر اين كشور از بازار بسيار خوبي برخوردار است. از طـرف ديگر، با سياست‌گذاري جديد دولت مبـني بر توسـعه نيروگاه‌هاي مقياس كوچـك در ايران، لازم اسـت مـوننكو ايران به دنبال بازارهاي جديد در خارج از كشور بوده و در طولاني مدت تمركز خود را از نيروگاه‌هاي متمركز داخلي به اين بازارها انتقال دهد. همچنين با توجه به نوسانات بازار ارز داشتن كارفرمايان خارجي قطعا به اطمينان مالي هر شركتي كمك شاياني خواهد نمود. در اين راستا موننكو ايران با بهينه‌سازي قيمت و كيفيت انجام پروژه و تشويق كارفرمايان عماني جهت همكاري با شـركت‌هاي ايـراني به ويژه موننكو ايـران موفقيت‌هاي بسيار خوبي به دست آورد