طراحی جامع خطوط انتقال فشار قوی


عنوان و نام پدیدآور: طراحی جامع خطوط انتقال فشار قوی/ تالیف: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

مشخصات نشر: تهران، شولا 1391

مشخصات ظاهری: 562 ص.: مصور، جدول، نمودار (رنگی)

شابک: 1-49-7770-964-9782

موضوع: برق نیرو - انتقال

موضوع: برق نیرو – خطوط

موضوع: فشار قوی (برق)

شناسه افزوده: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

رده بندی کنگره: 361391ط/TK3001

 

دریافت سرفصل های کتاب