جلد اول: آشنایی با اصول طراحی نیروگاههای حرارتی


عنوان و نام پدیدآور: آشنایی با اصول طراحی نیروگاه های حرارتی / تالیف: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

مشخصات نشر: تهران، شیوه 1388

مشخصات ظاهری: 736 ص.: مصور، جدول، نمودار (رنگی)

شابک: 74-7214-964-9782

موضوع: نیروگاه های برق

موضوع: نیروگاه های برق - طرح و ساختمان

شناسه افزوده: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران

رده بندی کنگره: TK1191/513881

رده بندی دیویی: 3121/621

 

دریافت سرفصل های کتاب