طراحی جامع پست های فشار قوی


عنوان و نام پدیدآور: طراحی جامع پست های فشار قوی / تالیف: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
مشخصات نشر: تهران، نوربخش، 1395
مشخصات ظاهری: 1012 ص.: جدول
شابک: 6-50-7309-600-978
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
موضوع: برق، پست ها، طرح و ساختمان
موضوع: Electric Substaion – Design and Constructoin
موضوع: برق نیرو - انتقال
موضوع: Electric Power Transmission
موضوع: فشار قوی
موضوع: High Voltage
شناسه افزوده: شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
رده بندی کنگره: 395 4ط/ TK1751
رده بندی دیویی: 621/3126
شماره کتاب شناسی ملی: 4599072

 

دریافت سرفصل های کتاب