انجام خدمات مهندسی بازیابی حرارتی از كوره‌های واحد الفین و واحد VCM


 عنوان پروژه: انجام خدمات مهندسی بازیابی حرارتی از كوره‌های واحد الفین و واحد VCM
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1393
کارفرما: شركت پتروشیمی آبادان
محل اجرا: آبادان
شرح خدمات:
انجام كلیه خدمات طراحی ومهندسی در فازهای مختلف مهندسی شامل مطالعات طراحی مفهومی، خدمات مهندسی پایه و خدمات مهندسی تفصیلی در این پروژه درمحدوده كاری شركت موننكو ایران می‌باشد.
توضیحات کامل:

هدف از انجام این پروژه بازیابی حرارتی جریان های پروسسی از كوره‌های واحد الفین و واحد VCM و همچنین جریان گازهای خروجی از دودكش‌های این دو واحد در پتروشیمی آبادان می باشد.