طراحی ابزار مقررات و قیمت گذاری نقطه ای


 عنوان پروژه: طراحی ابزار مقررات و قیمت گذاری نقطه ای
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: شركت مدیریت شبكه برق ایران
کارفرمای اصلی: شركت مدیریت شبكه برق ایران
محل اجرا: تهران - ایران
شرح خدمات:
اجرای برنامه در مدار قرارگیری واحدها با قید امنیت، قیمت‌گذاری نقطه‌ای انرژی، قیمت‌گذاری خدمات انتقال، تعیین هزینه‌های تلفات در سیستم، انجام مطالعات تجربی در مورد سایر كشورهای دارای بازار برق فعال
توضیحات کامل:
 

    تعیین نواحی برای اعمال قیمت برق وابسته به مكان
    ارائه روش برای تعیین قیمت‌های نواحی
    ارائه روشی نوین برای پرداخت به فروشندگان برق در بازار با در نظر داشتن قیمت‌های ناحیه‌ای و نیز با كمترین انحراف از روش فعلی برای جلوگیری از مقاومت بازیگران بازار
    تعیین هزینه‌های تلفات، پرشدگی خطوط، و خدمات انتقال علاوه بر قیمت انرژی