عقد قراداد "خدمات نظارت كارگاهی و عالیه عملیات احداث خطوط 400 و 63 كیلوولت ارتباطی پست هاتف"


شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات نظارت كارگاهی و عالیه عملیات احداث خطوط 400 و 63 كیلوولت ارتباطی پست هاتف" به کارفرمایی شركت برق منطقه­ ای اصفهان گردید.

با توجه به توسعه شهری و همچنین افزایش فعالیت های صنعتی در منطقه هاتف در استان اصفهان، میزان تقاضای انرژی در بخش صنعتی و خانگی در منطقه مذكور با افزایش مواجه شده است. لذا شرکت برق منطقه‌ای اصفهان با هدف تامین انرژی مورد نیاز در این منطقه، قصد احداث خطوط انتقال 400 كیلوولت به منظور تغذیه پست هاتف و خطوط 63 كیلوولت خروجی آن را داشته است. از این رو شركت موننكو ایران پس از مشاوره در انجام امور مربوط به خدمات مهندسی خطوط انتقال مذكور، به عنوان ناظر بر انجام امور خدمات نظارت كارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی خط انتقال مذكور انتخاب شده است.