تهیه طرح جامع شبكه توزیع برق تبریز


 عنوان پروژه: تهیه طرح جامع شبكه توزیع برق تبریز
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت توزیع نیروی برق تبریز
محل اجرا: تبریز
شرح خدمات: - محاسبات برآورد و مدلسازی بار
- جایابی پست‌های فوق توزیع
- جایابی پست‌های توزیع با تعیین معیارهای توسعه
- تعیین ساختار شبكه فشار متوسط توزیع
- تعیین ساختار شبكه فشار ضعیف
- محاسبات قابلیت اطمینان
- طراحی سیستم حفاظتی

توضیحات کامل:

با توجه به افزایش تصاعدی تعداد تجهیزات در شبكه‌های توزیع در قیاس با بخش‌های انتقال و تولید و همچنین محدودیت‌های شهری و برنامه‌ریزی‌های دیگر نهادها، ارائه یك طرح جامع توسعه كه دربرگیرنده نیازهای برقرسانی آتی شبكه باشد مورد نیاز است.
 ازینرو شركت توزیع تبریز انجام مطالعات طرح جامع تبریز با افق 9 ساله را به این مهندسین واگذار نمود تا با ارائه سه طرح میانی برای گذار از وضعیت موجود به سمت اجرای كامل اهداف طرح جامع گام بردارد، بطوریكه در هریك از طرح‌های گذار و طرح نهایی، میزان دستیابی به شاخص‌های عملكردی كه شامل میزان تلفات پیك و انرژی، شاخص‌های قابلیت اطمینان و هزینه های اجرای طرح‌ها می‌باشد، تعیین گردد.