انجام مطالعات سیستم جامع برق شركت پتروشیمی جم


 عنوان پروژه: انجام مطالعات سیستم جامع برق شركت پتروشیمی جم
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت پتروشیمی جم
محل اجرا: استان بوشهر – منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
شرح خدمات: - جمع آوری داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز
- تهیه و تدوین بانك اطلاعاتی مناسب
- ورود اطلاعات جمع‌آوری شده در نرم‌افزارهای شبیه ساز مناسب و مدلسازی شده
- تحلیل و آنالیز سیستم و تعیین نقاط ضعف سیستم
- تعیین نقاط ضعف سیستم از نظر تامین توان راكتیو و ارائه راهكارهای موثر جهت اصلاح و بهبود آن
- ارایه تنظیمات حفاظتی رله‌ها
- لیست حداقلی مدارك مورد نیاز

توضیحات کامل:

موضوع این پروژه بررسی جامع و تفصیلی سیستم برق شركت پتروشیمی جم می‌باشد. مبنای این مطالعات با كمك نرم‌افزارهای شبیه‌ساز سیستم‌های قدرت خواهد بود كه ابزار مناسب جهت سامان‌دهی اطلاعات موجود و ارزیابی سیستم می‌باشد. تمركز اصلی این پروژه در بررسی نقاط ضعف سیستم برق پتروشیمی جم بر مبنای شاخص‌های استاندارد و از منظر تامین توان راكتیو و ارائه راهكارهای عملی جهت اصلاح آنها می‌باشد. همچنین ارائه راهكارهایی جهت هماهنگ نمودن رله‌های حفاظتی در نقاط آسیب‌پذیر مجتمع از جمله اهداف این پروژه بشمار می‌رود.