خبرها
27

عقد قرارداد "خدمات طراحي و مهندسي بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي روميلا"

شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات طراحي و مهندسي بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي روميلا" به کارفرمايي توسعه 2 گرديد. با توجه به کمبود توليد برق در منطقه جنوبي کشور عراق، اين پروژه نقش به سزايي در تقويت شبکه برق عراق دارد. شايان ذکر است شرکت شامارا هلدينگ، مالک نيروگاه بوده و شرکت احداث و توسعه نيروگاههاي سيکل ترکيبي مپنا (توسعه 2) کارفرماي مستقيم شرکت موننکو ايران ميباشد.

تعداد مشاهده خبر: (260)
کد خبر: 860