خبرها

(آرشیو ماه آذر 1390)

23
چکیده: پروژه خدمات مهندسي طراحي پايه و تفصيلي نيروگاه خورشيدي يزد (بخش مزرعه خورشيدي) در تاريخ 21 آذر 1390 از طرف شركت توسعه دو به كنسرسيوم موننكو ايران و آريس (Aries)اسپانيا ابلاغ گرديد. ضمیمه »