خبرها

(آرشیو ماه مهر 1394)

25
چکیده: شركت موننكو ايران در مناقصه مشاور و ناظر پرو‍ژه 100% گاز سوز نمودن واحد 4 بخار GE نيروگاه منتظر قائم به كارفرمايي شركت توليد برق منتظر قائم به عنوان برنده اعلام گرديد.
19
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "بازتواني از طريق بهره‌گيري از تلفات حرارتي يك واحد گازي و استفاده از آن در بويلرهاي دو واحد بخاري موجود ضمن انجام تغييرات لازم در سيستم كنترل و تجهيزات موجود و نهايتاً احداث سيستم چرخه تركيبي" به كارفرمايي شركت بهره‌برداري نيروگاه طرشت گرديد.
11
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "بخش مشتركات نيروگاه سيكل تركيبي شيروان" به كارفرمايي شركت توسعه 1 گرديد.
08
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "اجراي مرحله دوم پروژه بازنگري طرح جامع توسعه شبكه بيست كيلوولت" به كارفرمايي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گرديد.
07
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "نظارت عاليه بر اجراي عمليات ساختماني پروژه 5 پست انتقال" به كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي اصفهان گرديد.
06
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "ادامه نظارت كارگاهي بر عمليات نصب و ساختماني احداث پست 400/63 كيلوولت لردگان" به كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي اصفهان گرديد.
04
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي و طراحي بخش مشتركات و سيستم خنك‌كن اصلي نيروگاه سيكل‌تركيبي غرب کارون" به كارفرمايي شركت توسعه 1 گرديد.