خبرها

(آرشیو ماه مهر 1390)

29
چکیده: موننكو ايران به تازگي قراردادي با شركت Poyry (فرانسه) در پروژه مطالعات گاز خاورميانه به كارفرمايي اصلي GDF Suez (فرانسه) به امضاء رساند.
29
چکیده: تيم مشترك موننكو ايران و AF-Consult Ltd (سوييس) در فهرست كوتاه شركت هاي مهندسي براي پروژه بهسازي انتقال برق Ossakarovka در قزاقستان قرار گرفت.تيم مشترك موننكو ايران و AF-Consult Ltd (سوييس) در فهرست كوتاه شركت هاي مهندسي براي پروژه بهسازي انتقال برق Ossakarovka در قزاقستان قرار گرفت.
18
چکیده: خط انتقال 400 كيلو ولت سد كرخه-العماره به شبكه متصل گرديد كه حاصل مديريت و خدمات طراحي و مهندسي گروه انتقال و ديسپاچينگ موننكو ايران مي باشد.