خبرها

(آرشیو ماه اردیبهشت 1391)

21
چکیده: موننكو به تازگي موفق به دريافت پروژه خدمات مهندسي و نظارت عاليه تقويت شبكه 132 كيلو ولت و توسعه ظرفيت شبكه 33 كيلو ولت و بهبود شبكه انتقال و توزيع شركت برق ظفار در كشور عمان شد.
21
چکیده: موننكو به تازگي موفق به دريافت پروژه خدمات مهندسي و نظارت عاليه تقويت شبكه 132 كيلو ولت و توسعه ظرفيت شبكه 33 كيلو ولت و بهبود شبكه انتقال و توزيع شركت برق ظفار در كشور عمان شد.