خبرها

(آرشیو ماه اسفند 1393)

19
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد انجام خدمات مهندسي مشاوره مديريت بر تبديل انرژی نيروگاه زرگان (ECA) به كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي خوزستان گرديد.
10
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد   خدمات مهندسي ايستگاه 66 كيلوولت ششده 2 به كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي فارس گرديد.
05
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد  خدمات مهندسي بخش سيستم خنك‌كن اصلي و BOP نيروگاه سيكل تركيبي پرند به كارفرمايي توسعه 1 گرديد.
03
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد خدمات مهندسي مشترکات نيروگاه گازي ماهشهر (EBOP,MBOP) به كارفرمايي توسعه 1 گرديد.
02
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد خدمات مهندسي و طراحي تصفيه خانه و سيستم CPP نيروگاه سيكل تركيبي شهيد احمد كاظمي سيرجان به كارفرمايي توسعه 1 گرديد.