خبرها

(آرشیو ماه فروردین 1392)

24
چکیده: كليه تستهاي نهايي و عملكردي دو پروژه نيروگاه صحار 2 و باركا 3 در كشور عمان با موفقيت به پايان رسيد و بهره برداري تجاري اين دو پروژه آغاز شد.
19
چکیده: موننكو ايران با كسب بالاترين امتياز فني، برنده مناقصه "خدمات مطالعات جامع تحليل و بهبود پايداري استاتيكي ولتاژ در شبكه برق منطقه‌اي خوزستان و جايابي بهينه منابع توان راكتيو" به كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي خوزستان شد.
19
چکیده: موننكو ايران به تازگي در مناقصه "مطالعات تامين توان شبكه برق سلاله عمان از طريق اتصال نيروگاه خصوصي IPP2"  به كارفرمايي شركت برق ظفار به عنوان برنده اعلام شد و موفق به اخذ پروژه فوق گرديد.