معاونت توليد
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻓﻨﻲ- ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﮐﻤﮑﻲ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻃﺮﺡ  ﺑﺎﺱ ﺩﺍﮐﺘﻲ ﻭ ﻛﺎﺑﻠﻲ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ  در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ  ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ


ﺑﻬﻴﻨﻪ​ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺑﺮﻗﻲ ACC با ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻭﻟﺘﺎﮊ  ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ
ACCمعاونت نفت و گاز
 ﻧﺤﻮه ي ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼن ﺣﺮﯾﻖ واﯾﺮﻟﺲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪمعاونت انتقال و توزيع

 

کاربرد هادي هاي کامپوزيت در خطوط هوايي انتقال برقکاربرد بتن خود ترميم شونده در ساخت و ساز صنعت برق کشور

 
پايداري حفاري تونل هاي زيرزميني به روش انجماد در صنعت مترو

 
 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ و ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺎﻋﻘﻪ ﺑﺮﺭﻭﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺭﻳﻠﻲ

ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري از راه دور ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮق 
  ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻧﻮﺭﻱ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﮐﺸﻮﺭ
ادوات FACTS جهت کاهش تلفات و افزايش انعطاف پذيري شبکه هاي توزيع

 
 راهکار اجرايي در چالش گزينش سيستم هاي حفاظتي در خطوط کوتاه و بلند انتقال نيرو

کاهش نيروي زلزله با کاربرد قطعات سبک و فن آوري هاي نوين در سازه و ساختمان
 
روشﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺎ و عيبﯾﺎﺑﯽ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺮﻫﺎي ﻗﺪرت
     
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎﻱ HVDC ﺯﻳﺮﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﻕ

 
کاربرد هاديهاي ابررسانه در شبکه انتقال برق
 
چراغهاي LED براي استفاده در روشنايي معابر - راهبرد توسعه پايدار
 
کاربرد تهويه ايستگاه​ها و تونلها در سيستم حمل و نقل مترو
 
سقوط برجهاي خطوط انتقال برق و راهکارهاي مقابله با آن

 
تحليل ظرفيت سيستم​​ هاي حمل و نقل با استفاده از شبيه سازي گسسته پيشامد

 

 ذخيره سازي انرژي ترمز قطار با بکارگيري ابر خازن​​​​ ها به صورت On-Board بر روي لوکوموتيوها و کاهش مصرف انرژي به هنگام شتاب گيري


 تحليل وضعيت سلامت ترانسفومرهاي قدرت با بکارگيري آناليز پاسخ فرکانسي گسترش شبکه هاي مخابراتي - راهبردي در توسعه پايدار شبکه هاي توزيع نيروتوانايي و قابليت‌هاي سيستم HVDC

بررسي پست‌هاي گازي كم‌فشار

پياده سازي مديريت سرمايه‌هاي زيرساخت‌هاي صنعتي

معرفي نرم‌افزار توليد ليست MTO در پست هاي فشار قوي

 بررسي اصول و كاربرد سلول‌هاي خورشيدي رنگي در معماري ساختمان‌ها

 

 سيستم‌هاي اجراي سقف‌هاي مدرن در ساختمان‌ها (U-toob Slab)


 

 بهبود قابليت اطمينان و تعيين توپولوژي بهينه سيستم اتوماسيون در پست‌هاي فشارقوي

 

 ارزيابي ريسك سيلاب در ساخگاه‌هاي تجهيزات صنعت برق كشور

 

دورنما و هوشمندسازي شبكه توزيع برق كشور

 

 نقش سيستم HVDC در شبكه انتقال برق كشور    

 

 كاربرد سيستم‌هاي تغذيه تك فاز در شبكه توزيع برق

 

 بررسي و تحليل كاربرد برقگير در نوترال سمت فشار قوي ترانسفورمرها

 

 بررسي و ارزيابي روند توسعه تكنولوژي ديجيتال در پست‌هاي فشار قوي

 

تهديدها و فرصت‌هاي بهره‌برداري و طراحي شبكه توزيع نيروي برق در حضور خودروهاي الكتريكي  

 

 

تخمين عمر و ارزيابي قابليت اطمينان مقره‌هاي پليمري با استفاده از آزمايش‌هاي تسريع شده طول عمر

 

 

كاربردها و الزامات پياده‌سازي خودروهاي برقي در شبكه هوشمند

 

 انرژي‌هاي تجديدپذير – انرژي خورشيدي و كاربرد سلول‌هاي فتوولتاييك 

 

ارزيابي عملكرد سيستم‌هاي سيگنالينگ بلاك ثابت و متحرك در مترو و راه‌آهن 

پردازش و شناسايي سريع لايه‌هاي زير سطحي زمين در پروژه‌هاي ساختماني روش غير مخرب ژئورادار

 

 

توسعه پايدار و كنترل اثرات سوء در استفاده از لامپ‌هاي فلورسنت فشرده

 

 

 

معاونت ديسپاچينگ و مخابرات

 

 شبکه هاي برق هوشمند مبتنی بر شبکه مخابراتی پهنباند فیبرنور (FTTX)

 

پيش ارزيابي وضعيت تحقق اهداف عالي كشور در بخش فاوا

كاربردها و الزامات پياده سازي خودروهاي برقي در شبكه هوشمند

توسعه پايدار كشور با محوريت ICT الاتيبذتاسذيباتسذيب

 سيستم مانيتورينگ گسترده راه حلي مناسب جهت حفظ پايداري شبكه

 لزوم پياده‌سازي طرح‌هاي امنيتي در سيستم‌هاي ديسپاچينگ آب، برق، گاز، نفت و ريلي

 مدل فني-اقتصادي جهت اشتراك‌گذاري زير ساخت‌هاي مخابراتي

 پياده‌سازي قابليت همكاري در شبكه‌هاي هوشمند تنسياب

 گذر از شبكه TDM به شبكه IP در صنعت برق

 

 مديريت دارايي‌هاي شركت‌هاي خدمات رسان شهري (برق، آب و گاز) با رويكرد فناوري اطلاعات و اينترنت اشياء IOT

 

مقايسه انواع تکنولوژي هاي مخابراتي PLC در شبکه هاي هوشمند توزيع

 
 

 

مركز مطالعات سيستم و انرژي

 

 تكنولوژي‌هاي نوين در شبكه انتقال و فوق توزيع

 

بررسي الزامات اتصال منابع تجديدپذير به شبكه سراسري

مطالعه ساختار توزيع برق چندين كشور kjsdfhjkhdfk

Interconnection of
Iran Grid into Neighboring Countries

 

برنامه ريزي توسعه شبكه و تعيين ولتاژ بهينه آن

كاربرد پدافند غيرعامل در صنعت برق

 

مطالعات ريسك در پروژه هاي ارزيابي مالي - اقتصادي لايبلتسيلابتاليسبتالسيباتل

مطالعه فنی اقتصادي بکارگیري هادي هاي پرظرفيت در شبكه هاي فوق توزيع ايران