قابليت ها و سوابق

قابليت ها

 • طراحي و مشاوره نيروگاه‌هاي حرارتي (گازي، بخار، سيكل تركيبي)
 • طراحي و مشاوره در صنايع ذوب‌آهن - فولاد
 • طراحي سيستم‌هاي خنك‌كن (هلر، ACC، يك بارگذر)  در نيروگاه و صنايع ، امكان سنجي ،طراحي و نظارت بر  تبديل برج خنك كن تر به سيستم خشك يا سيستم تركيبي
 • طراحي و مشاوره در زمينه توليدات پراكنده (CCHP, CHP-DG) و آب شيرين‌كن
 • طراحي و مشاوره در زمينه انرژي‌هاي نو (بادي، خورشيدي، زمين‌گرمايي)
 • انجام پروژه‌هاي مديريت طرح پروژه‌هاي نيروگاهي (MC) Utilitty (داخل و خارج كشور)
 • انجام پروژه مديريت طرح در پروژه‌هاي صنايع ذوب‌آهن - كك سازي و فولاد 
 • انجام خدمات مهندسي دفاتر فني و كارگاه نيروگاه‌هاي گازي و سيكل تركيبي و بخار (داخل و خارج كشور)
 • انجام خدمات نظارت عاليه و كارگاهي در نيروگاه‌هاي حرارتي، گازي و سيكل تركيبي (داخل و خارج كشور)
 • ارائه خدمات مهندسي بازتواني و بهسازي نيروگاه‌هاي حرارتي و برق ـ آبي (داخل و خارج كشور)
 • ارائه خدمات امكان‌سنجي بازيابي انرژي از واحدهاي صنعتي (نظير كارخانجات سيمان)
 • ارائه خدمات مشاوره، امكان‌سنجي (فني و اقتصادي) احداث نيروگاه‌هاي حرارتي
 • طراحي سه بعدي نيروگاه‌هاي گازي، بخار و سيكل تركيبي با استفاده از نرم‌افزار PDMS
 • انجام مطالعات زيرساخت در پروژه‌هاي بزرگ ملي
 • انجام خدمات مشاوره امكان‌سنجي فني -  اقتصادي احداث در صنايع ذوب‌آهن - فولاد
 • ارائه خدمات نظارتي بر قراردادهاي ECA

سوابق

 • طراحي بيش از 20000 مگاوات نيروگاه گازي
 • طراحي بيش از 30000 مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي
 • حضور در دفاتر فني بيش از 13 نيروگاه گازي و واحد توليد همزمان برق و بخار
 • حضور در دفاتر فني بيش از 21 نيروگاه سيكل تركيبي
 • پتانسيل‌سنجي احداث 750 مگاوات مزرعه بادي در كشور و طراحي پايه و تفصيلي 150 مگاوات نيروگاه بادي
 • پتانسيل‌سنجي احداث و طراحي نيروگاه‌هاي خورشيدي در كشور
 • امكان‌سنجي فني ـ  اقتصادي احداث 3000 مگاوات نيروگاه حرارتي در كشور
 • امكان‌سنجي فني ـ  اقتصادي مجتمع ذوب‌آهن و فولاد سازي‌
 • تهيه مدل سه بعدي از كارهاي انجام شده
 • انجام خدمات مديريت طرح احداث كارخانه كك‌سازي به همراه نيروگاه 25 مگاواتي
 • انجام خدمات مهندسي زير ساخت در پروژه‌هاي ملي (هزار و يك شهر)
 • انجام خدمات مهندسي طراحي سيستم ژئوترمال Low Grade دانشگاه صنعتي شيراز
 • انجام خدمات مشاوره نظارت بر عقد قرارداد نيروگاه زباله‌سوز رشت