پروژه‌هاي برتر

ايستگاه تست توربين و كمپرسور
براي اولين بار در كشور توليد مدارك طراحي پايه و تفصيلي ايستگاه تست توربين گاز صنعتي تا قدرت 25 مگاوات براي شركت توگا انجام شده و ايستگاه تست در 24 تير ماه سال 92 با موفقيت مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. همچنين توليد مدارك طراحي پايه و تفصيلي ايستگاه تست كمپرسور با گيربكس هيدروليكي و الكتروموتور 5/2 مگاواتي انجام شده و مورخ 07/08/1393 به بهره برداري رسيد

 

 


بررسي و امكان‌سنجي روش‌هاي جمع‌آوري گازهاي متان و ارايه روش منتخب پيشنهادي

كارفرماي اين پروژه شركت گاز استان بوشهر مي‌باشد. در اين پروژه ابتدا روش‌هاي جمع‌آوري گازها بررسي شده و روش‌هاي مناسب از نظر فني انتخاب شدند. سپس مطالعات اقتصادي براي روش‌هاي منتخب انجام شده و روش منتخب پيشنهادي از نظر فني- اقتصادي ارايه شده و در پايان مدارك طراحي پايه براي اين روش منتخب ارايه شده است. گزارش‌هاي نهايي براي كارفرما ارسال شده است و جلسه اختتاميه پروژه در تاريخ 29 آبان برگزار شده است.

 

 


طرح جامع ارزيابي پتانسيل‌هاي نمكزدايي

گروه مپنا با توجه به سابقه اجراي پروژه توليد همزمان آب و برق قشم و همچنين برنامه‌ريزي براي توليد آب در ظرفيت‌هاي چند صد هزار متر مكعب در روز پروژه " طرح جامع ارزيابي پتانسيل هاي نمک‌زدايي از آبهاي شور و لب شور در كشور با تكيه بر نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان" را به كارفرمايي بخش سرمايه‌گذاري مپنا به مهندسين مشاور موننكو ايران واگذار كرده است. شرح خدمات پروژه شامل چهار فاز اصلي مي‌باشد. فاز اول پروژه در مدت دو ماه انجام شده و به پايان رسيده است.در اين فاز مطالعات انجام‌شده در بخش‌هاي کلان و شرکت‌هاي مجري و مشاور طرح جامع آب کشور مورد بررسي قرار گرفته و تكنولوژي‌هاي تجاري نمكزدايي آب‌هاي شور و لب شور و همچنين آمار فعاليت‌هاي مربوط به آب‌شيرين‌كن به خصوص در كشورهاي حاشيه خليج فارس ارايه شده است. قرارداد فازهاي دوم و سوم و چهارم پروژه نيز ابلاغ شده و فعايلت‌هاي مربوطه در حال انجام است. به صورت خلاصه در فاز دوم پروژه ابتدا وضعيت منابع آب و نياز آب شيرين در زمان حاضر و آتي براي مناطق مختلف كشور بررسي شده و مناطق بحراني شناسايي شده و مطالعات تفصيلي مورد نياز در زمينه‌هاي برق و آب براي اين مناطق انجام خواهد شد. در فاز سوم پروژه سناريوهاي مختلف توليد آب شيرين و برق تعيين شده، شاخص‌هاي ارزيابي فني و اقتصادي اين سناريوها تعيين مي‌شوند و سپس سناريوهاي مختلف مدلسازي شده و مورد ارزيابي فني و اقتصادي قرار خواهند گرفت. در نهايت فاز چهارم پروژه مربوط به ارايه نقشه راه توسعه فعاليت‌هاي مپنا در خصوص توليد همزمان آب و برق مي‌باشد كه پس از به نتيجه رسيدن فعاليت‌هاي فاز دوم و سوم آغاز خواهد شد.

 

 


تدوين استاندارد و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي نمك‌زدايي

اين فعاليت در قالب تفاهم‌نامه همكاري با معاونت نفت و گاز شركت انجام شده است و شامل گرداوري اطلاعات واحدهاي نمک‌زدايي داخل و خارج کشور و تعيين شاخص‌هاي مصرف انرژي، محاسبه ميزان مصرف انرژي و مقايسه مصارف واحدهاي داخلي با معيارهاي تعيين شده، انجام مميزي انرژي تفصيلي و ارايه راهکار جهت بهبود مصرف انرژي و در نهايت تدوين استاندارد مصرف انرژي در واحدهاي نمک‌زدايي جديدالاحداث ايران مي‌باشد. گزارش‌هاي نهايي پروژه و همچنين استاندارد مربوطه تهيه شده و به تاييد كارفرماي اصلي پروژه رسيده است.

 


 


مدلسازي و تحليل CFD نصب Windscreen بر روي سيستم خنك‌كن ACC نيروگاه كهنوج

با توجه به سرعت قابل توجه باد در برخي از نيروگاه‌ها مانند كهنوج، ارائه طرحي جهت كاهش حداكثري اثرات مخرب سرعت باد بر راندمان و همچنين عملكرد فن‌هاي سيستم خنك‌كن ACC ضرورت دارد. بدين منظور جهت يكنواخت سازي جريان هوا در دهانه فن‌ها و كاهش نيروي جريان باد بر تجهيزات مكانيكي وابسته به آن، استفاده از Windsreen مورد بررسي قرار گرفته است. تعيين چيدمان مناسب به همراه ارتفاع و ضريب نفوذ‌پذيري بهينة صفحات Windsreen از نتايج تحليل عددي سيالاتي سيستم خنك‌كن ACC به ازاي سرعت‌هاي مختلف جريان باد مي‌باشد..