كيفيت و بهره وري

با توجه به اينكه شركت موننكو  ايران از ابتداي تاسيس با شركت كانادائي موننكو-اگرا همكاري داشته است، لذا از همان سالهاي آغازين داراي نگاه و باور سيستمي بوده و فعاليتهاي خود را به صورت نظام‌مند انجام داده است. با اين وجود ضرورت وجود واحدي جهت انسجام بيشتر سيستمهاي تعريف شده احساس مي شد. از اينرو و البته با توجه به فضاي رقابتي موجود، دفتر تضمين كيفيت در سال 1376 در چارت سازماني شركت ايجاد شد كه مهمترين ماموريت آن پياده سازي سيستم تضمين كيفيت ISO 9001:1994 بود.

در سال 1383 پس از  وقفه اي چند ساله در انجام فعاليتهاي دفتر «تضمين كيفيت»، دفتر مذكور به دفتر «برنامه ريزي و تضمين كيفيت» تغيير عنوان داد و مهمترين ماموريت آن پياده سازي  ويرايش جديد استاندارد سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001:2000) با تاكيد بر رويكرد  فرايندي (PROCESS MAP) و اخذ گواهينامه مربوطه بود.

 در سال 1386 همزمان با تغيير مديريت عامل سازمان، عنوان دفتر «برنامه ريزي و تضمين كيفيت» به دفتر «مديريت كيفيت و بهره وري» تغيير يافت. حوزه فعاليتهاي اين دفتر گسترش چشمگيري داشت به نحوي كه علاوه بر مسائل كيفي، نظارت بر عملكرد كلي معاونتها و دفاتر سازمان و نيز ورود به حوزه هاي تعالي سازماني، HSE و بهره وري در دستور كار اين دفتر قرار گرفت.

شركت موننكو ايران با هدف ارتقاء رضايت كارفرمايان و بهبود كيفيت خدمات خود ، نسبت به پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد 9001:2000ISO  اقدام و موفق به اخذ گواهينامه آن در سال 1386 از شركت بيرووريتاس (BVQI) گرديد.

در سال 1387 نيز به منظور سنجش عملكرد سازمان  و شناسايي نقاط قوت و نقاط قابل بهبود، در فرايند جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني شركت و موفق به كسب گواهينامه تعهد به تعالي گرديد. شركت موننكو ايران در سال 1389 نيز مجدداً در فرايند جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني شركت نمود و موفق به اخذ تقديرنامه تعالي (2 ستاره) گرديد.

در ادامه استقرار سيستمهاي مديريتي، شركت مهندسين مشاور موننكو ايران نسبت به استقرار الزامات استاندارد سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18001:2007) و استاندارد سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14001:2004) با هدف كنترل مخاطرات ايمني و بهداشتي و جنبه هاي زيست محيطي فعاليتهاي سازمان، اقدام و موفق به اخذ گواهينامه هاي مربوطه در سال 1390 از شركت بيرووريتاس (BVQI) و در قالب سيستم مديريت يكپارچه (Integrated Management System) گرديد.

با توجه به ورود به حوزه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي ، شركت اقدام به پياده‌سازي الزامات سيستم مديريت كيفيت در اين حوزه نمود به طوريكه  در سال 1390 موفق به دريافت گواهينامه ISO/TS29001:2010 از شركت BVQI  و در قالب سيستم مديريت يكپارچه گرديد.

در سال 1391 موننکو ايران در بخش اصلي "چهارمين جشنواره ملي بهره­وري ايران" از گروه خدمات فني و مهندسي، موفق به دريافت رتبه اول بر اساس نتايج مالي و اقتصادي سالهاي 1386 تا 1390 گرديد.

در سال 1392 نيز به منظور تاكيد بر الزامات ايمني، بهداشتي و زيست محيطي، عنوان دفتر به « مديريت كيفيت، HSE و بهره وري» تغيير يافت.

 

*       كاربرد سيستم مديريت يكپارچه (IMS) در موننكو

سيستم مديريت يکپارچه (IMS) شامل استانداردهاي ISO 9001، OHSAS 18001، ISO 14001 و ISO/TS 29001 در موننکو ايران به منظور دستيابي به اهداف زير پياده­سازي شده است:

  •       کاهش هزينه­هاي برنامه­ريزي، ايجاد و حفظ سيستم هاي مديريت كيفيت و HSE
  •        افزايش بهره­وري و کارايي سيستمهاي مديريتي
  •     اجتناب از تکرار وظايف و حذف دوباره كاري­ها
  •       استفاده بهينه از منابع
  •       افزايش اعتماد كارفرمايان و مشتريان