معاونین و مدیران ارشد
 

علیرضا شيرانی

مديرعامل


اميرعلي بانكيان تبريزي

معاون برنامه ريزي و سيستم

مدير دفتر کيفيت، HSE و بهره وری

فرامرز قليچي

معاون انتقال و توزيع نيرو

الهام صادقيان 

معاون پشتيباني

احمد مسعودي

معاون نفت و گاز

محمد دانای معنوی  

معاون توليد

مسعود سلطاني حسيني

معاون مهندسي

رحيم زينالي

مدير مطالعات سيستم و انرژي

رامين خوشخو

مدير تحقيق و توسعه

سيامك حسين خلج

معاون ديسپاچينگ و مخابرات