آخرين اخبار
شرکت موننکو ايران در رتبه بندي 500 بنگاه بزرگ اقتصادي ايران
شرکت موننکو ايران در رتبه بندي 500 بنگاه بزرگ اقتصادي ايران معروف به IMI-100 که به صورت ساليانه توسط سازمان مديريت صنعتي صورت مي​پذيرد در رتبه​بندي کل... (ادامه مطلب)

استقرار دفتر سيگره ايران در شرکت موننکو ايران
در دي ماه سال جاري، دفتر سيگره ايران در شرکت موننکو ايران استقرار يافت و اين شرکت به عنوان بازوي اجرايي شوراي جهاني سيستم​هاي فشار قوي (CIGRE) در ايرا... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "خدمات نظارت كارگاهي خطوط 66/230 كيلوولت خروجي از پست ملك‌مكان شيراز"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات نظارت كارگاهي خطوط 66/230 كيلوولت خروجي از پست ملك‌مكان شيراز" به کارفرمايي شركت برق منطقه­​اي فارس ... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "خدمات مهندسي مطالعه اشكالات برج‌هاي خط انتقال 400 كيلوولت يزد 2- نيروگاه جنوب اصفهان"
قرارداد "خدمات مهندسي مطالعه اشكالات برج‌هاي خط انتقال 400 كيلوولت يزد 2- نيروگاه جنوب اصفهان" توسط شركت برق منطقه­​اي يزد و شرکت موننکو ايران به... (ادامه مطلب)

عضويت در سنديکاي صنعت مخابرات ايران
شرکت موننکو ايران موفق به اخذ عضويت در سنديکاي صنعت مخابرات ايران در حوزه مشاوره، طراحي، مهندسي و نظارت شبکه​هاي نيرو و مخابرات گرديد. (ادامه مطلب)

تمديد رتبه​بندي شرکت موننکو ايران توسط کانون مشاوران اعتباري و سرمايه​گذاري بانکي
پيرو مميزي دوره​اي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه​گذاري بانکي در تاريخ 7/9/1395 از شرکت موننکو ايران، ضمن تمديد رتبه​بندي تا تاريخ 01/10/1396 نسبت به ... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد " مطالعات انتخاب ساختگاه‌هاي نيروگاه‌هاي حرارتي"
قرارداد "مطالعات انتخاب ساختگاه‌هاي نيروگاه‌هاي حرارتي" به کارفرمايي شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي انعقاد گرديد. در اين پروژه در ... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "خدمات مشاوره و نظارت عاليه و کارگاهي پروژه طراحي تفصيلي، تامين کالا و اجراي ديسپاچينگ ملي گاز ايران"
قرارداد "خدمات مشاوره و نظارت عاليه و کارگاهي پروژه طراحي تفصيلي، تامين کالا و اجراي ديسپاچينگ ملي گاز ايران" بين شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و شرکت... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "نوسازي سيستم اسكاداي مراكز ديسپاچينگ AOC و RDC برق منطقه​اي کرمان"
قرارداد "نوسازي سيستم اسكاداي مراكز ديسپاچينگ AOC و RDC برق منطقه​اي کرمان" به کارفرمايي شركت برق منطقه­​اي کرمان انعقاد گرديد. گذشت زمان، فقدان پشت... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "طرح اتصال CHP شركت به‌آفرين گاز تيسفون به شبكه سراسري"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "طرح اتصال CHP شركت به‌آفرين گاز تيسفون به شبكه سراسري" به کارفرمايي شركت به‌آفرين گاز تيسفون گرديد. ... (ادامه مطلب)