زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مطالعات اكتشافات آب معدن و نيروگاه ذغال سوز طبس
تاریخ شروع: 1380
تاریخ پایان: 1386
کارفرما: سازمان توسعه برق و شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
کارفرمای اصلی: سازمان توسعه برق و شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
محل اجرا: طبس
شرح خدمات: در اكتشافات مقدماتي مزينو براي اندازه گيري ارزش حرارتي فقط به همان نتيجه اي كه در آزمايشگاه از طريق پمپ كالريمتر اندازه گيري مي نمود اكتفا نموده بودند در صورتيكه ارزش حرارتي كه نيروگاه از آن استفاده مي كند مي بينيم ارزش حرارتي است كه مقدار آن با اندازه گيري درصد نيتروژن و با استفاده از فرمول و انجام محاسباتي بدست مي آيد و براي اولين بار در ايران اين كار در مزينو انجام شده است
نتايج حاصله از عمليات اكتشافي شامل حفاري و انجام عمليات ژئوفيزيك (چاه پيمايي) و آزمايش تعداد 9000 نمونه و اندازه گيري پارامترهاي مختلف از جمله خاكستر، مواد فرار، ارزش حرارتي و غيره نشان داد كه ذغال سنگ مورد نياز نيروگاه 630 مگاواتي را تامين مي نمايد.

توضیحات کامل:

اهیمت پروژه:

حوضه هاي ذغالدار ايران در سه ناحيه شمال و مركز و جنوب واقع شده است كه ذخايري بالغ بر 10 ميليارد تن برآورد شده است. ذخيره ذغال سنگ هاي حرارتي مشخص نشده است و به غير از ناحيه مزينو طبس حدود 300 ميليون تن در منطقه بادامو كرمان و حدود 500 ميليون تن در مناطق شمالي كشور از جمله مينودشت ذغال سنگ حرارتي وجود دارد.
با توجه به حرارتي بودن ذغالهاي ناحيه مزينو، اين ناحيه بعنوان منبع اصلي تأمين كننده سوخت جامد نيروگاه ذغالسوز طبس تحت پوشش مطالعات اكتشافي قرار گرفت.
هدف اصلي اين پروژه عبارتند از:
1- شركت در مذاكرات قراردادي با مشاوران و پيمانكاران داخلي و خارجي پروژه1
2-بررسي اسناد و مدارك فني و قراردادي پيشنهاد دهندگان داخلي و خارجي و ارائه جمع بندي و نتايج گزارشات به كارفرما.
3-نظارت بر انجام كليه تعهدات شركت تكنوپروم اكسپورت
4- اخذ مجوزات لازم و پيگيري از مراجع ذيربط و شركت در جلسات مربوطه اعم از فني،حقوقي.
5-تهيه اسناد قرارداد خدمات مهندسي تكميلي آب در منطقه طبس با پيمانكاران و نظارت عاليه بر اجراي آن.
6-تهيه اسناد مناقصه براي انجام خدمات مهندسي و مطالعاتي زيست محيطي معدن مزينو يك و نيروگاه طبس
7-تهيه اسناد قرارداد حفاري و خدمات مهندسي لازم براي عمليات حفاري مطالعات تكميلي اكتشافي 8-برآورد آب مورد نياز در مجموعه معدن و نيروگاه و براي مصرف پيك و متوسط ساليانه
9-جمع آوري و پردازش كليه اطلاعات مورد نياز جهت تجهيز معدن و نيروگاه و بررسي توزيع درجه حرارت محيط
10-برآورد هزينه سرمايه گذاري و بهره برداري نحوه انتقال ذغالسنگ از معدن به نيروگاه
11- انجام محاسبات اقتصادي بر پايه اطلاعات فني و ارائه شده توسط پيمانكاران و محيط زيست براي تعيين قيمت تمام شده هر تن ذغال سنگ
12- تامين  عوامل نظارت بر خدمات اكتشافي پيمانكاران.
13- ارائه برنامه زمانبندي جامع
14- تهيه گزارش نهايي