زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: انجام عمليات اكتشاف ذغال سنگ در منطقه گردنه سر
تاریخ شروع: 1387
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
کارفرمای اصلی: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
محل اجرا: منطقه گردنه سر
شرح خدمات: از سال 1380 با اولويت بندي حوضه ذغال دار زيرآب (آلاشت) را تحت بررسي و اكتشاف قرار گرفته و نتايج حاصل از اكتشافات حاكي از ذغال خيزي خوب اين منطقه بود كه ادامه اكتشافات در مناطق همجوار از جمله گردنه سر و سفيدريز در شرق گليران را توجيه مي نمود. از اينرو شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران با توجه به توانمندي شركت مهندسين مشاور موننكو ايران در زمينه اكتشاف طي قراردادي انجام خدمات اكتشافي منطقه گردنه سر را به شركت مهندسين مشاور موننكو ايران واگذار نمود تا اين شركت با بررسي و جمع بندي نتايج حاصله از عمليات حفر گمانه، ترانشه و اكلون و..... ذخاير قابل استخراج را محاسبه و جهت اقدامات بعدي ارائه نمايد.
توضیحات کامل:

رسوبات ذغالدار ايران با نام گروه ذغالدار شمشک و ناي بند (سازندهاي شمشک و ناي بند) از ديدگاه زماني از ترياس بالايي آغاز و تا ژوراسيک مياني ادامه دارد. محدوده ي گسترش اين رسوبات، شمال و مرکز و غرب ايران را دربر مي گيرد. ذغال سنگ هاي البرز عمومأ در سازند شمشک تشکيل شده اند و رسوبات ذغالدار اين حوضه اغلب از نوع تخريبي هستند. ويژگي عمومي ذغال سنگ هاي اين حوضه ها آن است که اين ذغال سنگ ها اغلب از نوع گازدار، گازدار چرب تا چرب هستند. اين ذغال سنگ ها از نظر تجاري اغلب از نوع کُک شو و کمتر از نوعِ حرارتي هستند و به طور عمده در صنعت فولاد سازي كاربرد دارند.
هدف اصلي اين پروژه عبارتند از:
1-جمع آوري، مطالعه و بررسي اطلاعات گذشته
2-تهيه نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي در مقياس 1:5000 و 1:1000 براي 2500 هكتار از محدوده
3-طراحي شبكه نمونه برداري و برداشت بيش از 500 نمونه
4-طراحي اكتشافات سطحي مانند اكلون و ترانشه به ابعاد 1000 مترمكعب
5-طراحي شبكه حفاري و تهيه لاگ حفاري براي 7000 متر حفاري
6-بررسي و تعيين خصوصيات ذغال مانند تركيب شيميايي، ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي و ...
7- پيش بيني شرايط معدن كاري براي رخساره هاي ذغال جديد و بررسي مسائل زيست محيطي
8-تخيمن و ارزيابي رخساره ها از قبيل عمق، دانسيته، تخيمن ذخيره و ...