زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مطالعات جامع شبكه توليد، انتقال، و فوق‌توزيع تحت پوشش برق منطقه‌اي تهران طي سال‌هاي 1393 لغايت 1403
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: شركت برق منطقه‌اي تهران
کارفرمای اصلی: شركت برق منطقه‌اي تهران
محل اجرا: تهران - ايران
شرح خدمات:
پيش‌بيني بار براي بازه 1393 الي 1403، طرح توسعه توليد، طرح توسعه انتقال و فوق توزيع، ارزيابي فن‌آوري‌هاي جديد استفاده شده جهت ارتقاء شبكه
توضیحات کامل:


با عنايت به گستردگي شبكه تحت پوشش برق منطقه‌اي تهران، رشد بار شبكه، حساسيت خاص آن بخصوص  در تهران و قم به لحاظ موقعيت‌هاي ويژه اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي، تبعات جبران‌ناپذيري ناشي از اعمال خاموشي‌هاي خواسته يا ناخواسته و مواردي از اين دست لزوم انجام مطالعات برنامه‌ريزي جامع شبكه برق منطقه‌اي تهران را امري مهم و ضروري مي‌سازد.
با انجام اين پروژه ضمن برنامه‌ريزي توسعه شبكه كه منجر به افزايش قابليت اطمينان و بهبود شرايط بهره‌برداري خواهد شد، ويژگي‌ها و زمان نياز به تجهيزات جديد (نيروگاه‌ها، خطوط و پست‌هاي جديد) تعيين مي‌شود به گونه‌اي كه با حفظ كفايت و قيود، حداقل هزينه تهيه و نصب به شبكه تحميل شود.