زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: تهيه طرح جامع شبكه توزيع برق تبريز
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت توزيع نيروي برق تبريز
محل اجرا: تبريز
شرح خدمات: - محاسبات برآورد و مدلسازي بار
- جايابي پست‌هاي فوق توزيع
- جايابي پست‌هاي توزيع با تعيين معيارهاي توسعه
- تعيين ساختار شبكه فشار متوسط توزيع
- تعيين ساختار شبكه فشار ضعيف
- محاسبات قابليت اطمينان
- طراحي سيستم حفاظتي

توضیحات کامل:

با توجه به افزايش تصاعدي تعداد تجهيزات در شبكه‌هاي توزيع در قياس با بخش‌هاي انتقال و توليد و همچنين محدوديت‌هاي شهري و برنامه‌ريزي‌هاي ديگر نهادها، ارائه يك طرح جامع توسعه كه دربرگيرنده نيازهاي برقرساني آتي شبكه باشد مورد نياز است.
 ازينرو شركت توزيع تبريز انجام مطالعات طرح جامع تبريز با افق 9 ساله را به اين مهندسين واگذار نمود تا با ارائه سه طرح مياني براي گذار از وضعيت موجود به سمت اجراي كامل اهداف طرح جامع گام بردارد، بطوريكه در هريك از طرح‌هاي گذار و طرح نهايي، ميزان دستيابي به شاخص‌هاي عملكردي كه شامل ميزان تلفات پيك و انرژي، شاخص‌هاي قابليت اطمينان و هزينه هاي اجراي طرح‌ها مي‌باشد، تعيين گردد.